Denne attesten kan det være avgjørende for god og rask helsehjelp om det skulle oppstå sigdcelleanemikrise. Ha den med enten i papirform eller raskt tilgjengelig på smarttelefonen til lege eller sykehus. Det er fint om du får den stemplet av din fastlege eller hematolog på sykehuset ved neste kontroll. Bruk en scanneapp på telefonen din slik at den kan bli liggende som en PDF- fil som er lett å finne frem til.

Vi trenger hjelp til den franske oversettelsen under. Har du rettinger å komme tas de imot med takk.

Reisebrev bekreftelse på sykdom / letter of medical documentation

Denne pasienten lider av sigdcelleanemi med genotype HBSS. Sykdommen innebærer raskt fall i blodprosent samtidig med blodproppdannelse. Sykdommen kan i løpet av timer utvikle seg til en livstruende tilstand med hjerteinfarkt, hjerneinfarkt, lungekollaps og indre organsvikt. Akutte moderate til sterke smerter og feber skal alltid behandles på sykehus etter nærmere fastlagt prosedyre av spesialist i blodsykdommer. Innleggelse bør gå via akuttmottak for rask oppstart av smertestillende behandling, væskeinfusjon og oksygen monitoring med blodprøvevurdering. Blodtransfusjon kan være livreddende behandling. Ved usikkerhet skal pasienten legges inn til vurdering. Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet hematologisk avdeling bør snarlig kontaktes ved behandling av pasienten.

This patient suffers from sickle cell anemia with genotype HBSS. The disease involves a rapid fall in red cell blood count simultaneously with the formation of blood clots. The disease can within hours develop into a life-threatening condition with heart attack, stroke, lung collapse and internal organ failure. Acute moderate to severe pain and fever should always be treated in hospital after a further predetermined procedure by a specialist in blood diseases. Hospitalization should go through the emergency department for fast start of analgesic treatment, fluid infusion and oxygen monitoring with blood assessment. Blood transfusion can be life-saving treatment. By uncertainty the patient is to be admitted for consideration. University Hospital in Oslo, Rikshospitalet hematological department should shortly be contacted by treating the patient. If abroad this website has necessary information about the nearest specialist center treating the disease:
www.globalsicklecelldisease.com